Poziv za 22. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sveti Petar Orehovec

Poziv za 22. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sveti Petar Orehovec

Poziv za 22. sjednicu vijeća – 2023

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2024. godini

Program građenja komunalne infrastrukture u 2024. godini

Program javnih potreba sufinanciranja vjerskih zajednica u 2024. godini

Program javnih potreba u kulturi u 2024. godini

Program javnih potreba u osnovnom školstvu u 2024

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u 2024. godini

Program javnih potreba u protupožarnoj zaštiti u 2024

Program javnih potreba u sportu u 2024. godini

Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti HGSS-a 2024

Program namjenskog korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 2024

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine u 2024

Program poticanja poljoprivrede u 2024

Program utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom poljop zemlji 2024

Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2024. godini

Program utroška sredstava vodnog doprinosa u 2024. godini

Program-koristenja-sredstava-od-prenamjene-polj.-zemeljista 2024

Proračun Općina Sveti Petar Orehovec za 2024. i projekcije 2025. i 2026. godinu

Odluka o izvršenju Proračuna za 2024

Odluka-financiranje polit.stranaka za 2024

Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za izračun plaće službenika i namještenika 2023.

Odluka o izmjenama odluke općinskim porezima Općine Sveti Petar Orehovec 20123

Analiza stanja sustava CZ za 2023_Općina Sveti Petar Orehovec

Plan razvoja sustava CZ za 2024_Općina Sveti Petar Orehovec

Smjernice CZ za 2024. do 2027. – OPĆINA SVETI PETAR OREHOVEC

Odluka o donošenju Plana DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA za 2024

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda_2024_Općina Sveti Petar Orehovec_nacrt

Zapisnik sa 22. sjednice vijeća – 2023

 

Share on email
Share on print
Share on facebook