Poziv za 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sveti Petar Orehovec

Poziv za 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sveti Petar Orehovec

Poziv za 12. sjednicu vijeća – 2022

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Mali Petar po izmjenama Zakona 2022

Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića Mali Petar po izmjenama Zakona 2022

Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Mali Petar 2022

Odluka o cijeni usluga Dječjeg vrtića Mali Petar 2022 s eurima

Plan o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2022. godini

Program o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture u 2022. godini

Program o izmjenama Programa javnih poteba u protupožarnoj zaštiti u 2022.

Program o izmjenama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu u 2022.

Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini

Program o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u 2022. godini

Izmjene Proračuna Općine za 2022. godinu

Program građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini

Program javnih potreba u kulturi u 2023. godini

Program javnih potreba u osnovnom školstvu u 2023

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u 2023. godini

Program javnih potreba u protupožarnoj zaštiti u 2023

Program javnih potreba u sportu u 2023. godini

Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti HGSS-a 2023

Program namjenskog korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 2023

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini

Program poticanja poljoprivrede u 2023

Program utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom poljop zemlji 2023

Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2023. godini

Program-koristenja-sredstava-od-prenamjene-polj.-zemeljista 2023

Plan javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2023. godini

Proračun za 2023. i projekcije za 2024. i 2025.

Odluka-financiranje polit.stranaka za 2023.

Odluka o izvršenju Proračuna za 2023

Analiza stanja sustava CZ za 2022_Općina Sveti Petar Orehovec

Plan razvoja sustava CZ za 2023_Općina Sveti Petar Orehovec

Odluka o donošenju Plana DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA za 2022

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda_2023_Općina Sveti Petar Orehovec

Odluka o darovanju školske sportske dvorane

Share on email
Share on print
Share on facebook