POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Zakonom o lokalnim porezima (“Narodne novine” broj 115/16. i 101/17) i Odlukom o općinskim porezima Općine Sveti Petar Orehovec (“Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije” broj 8/17. i 23/17) propisano je da porez na korištenje javnih površina plaća pravna ili fizička osoba koja koristi javnu površinu na području Općine.

Javnim površinama u smislu ove Odluke smatraju se:

 1. javno prometne površine: ceste, trgovi, ulice, nogostupi, javni prolazi, parkirališta, pločnici, stajališta javnoga prometa i slične površine,
 2. javno zelene površine: parkovi, travnjaci, zelene površine uz ceste u naselju (uz stambene objekte i uz javne objekte) i slične površine,
 3. površine i objekti namijenjeni za javne priredbe, sajmovi i slični prostori,
 4. površine i objekti u vlasništvu Općine koje imaju javnu namjenu.

 

Porez za korištenje javne površine plaća se:

 • za reklamne panoe površine do 2m² 200,00 kuna godišnje, a površine više od 2m² 500,00 kuna godišnje,
 • za smještaj ogrjevnog drva, robe, građevinskog i drugog materijala 1,00 kuna/m2 dnevno,
 • za zabavne putujuće radnje, igraonice na otvorenom 2,50 kuna/m² dnevno,
 • za smještaj štandova za povremene prodaje 10,00 kuna/m² dnevno,
 • za smještaj, stolova, stolica, klupa, šatora i sličnog namijenjeno povremenoj ugostiteljskoj djelatnosti 5,00 kuna/m² dnevno,
 • za prodaju putem pokretne prodaje iz posebno uređenog i opremljenog vozila 4.000,00 kuna godišnje,
 • za zauzimanje terasa i otvorenih prostora za ugostiteljsku djelatnost, a obračunava se u razdoblju od 1. travnja do 30. rujna 10,00 kuna/m² mjesečno.
Share on email
Share on print
Share on facebook