Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna PPUO Sveti Petar Orehovec sa smanjenim sadržajem

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna PPUO Sveti Petar Orehovec sa smanjenim sadržajem

Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Petar Orehovec informira javnost sukladno Zakonu o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine” broj 64/08) da Općina Sveti Petar Orehovec započinje postupak izrade IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Petar Orehovec sa smanjenim sadržajem (u daljnjem tekstu: IV. Izmjene i dopune Prostornog plana).

Sukladno članku 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) IV. Izmjene i dopune Prostornog plana podliježu obvezi ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš. Postupak ocjene o potrebi strateške procjene prostornih planova kojima se određuje uporaba malih površina na lokalnoj razini te za manje izmjene i dopune prostornih planova provodi se prema odredbama Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17) prije donošenja odluke o izradi prostornog plana prema zakonu kojim se uređuje prostorno uređenje. Slijedom navedenog, Općinski načelnik Općine Sveti Petar Orehovec donio je 17. studenog 2021. godine Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Petar Orehovec sa smanjenim sadržajem.

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

Share on email
Share on print
Share on facebook