Odluka o raspoređivanju godišnjih sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Sveti Petar Orehovec za razdoblje od konstituiranja Općinskog vijeća do 31. prosinca 2021.