OBAVIJEST O IZRADI IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETI PETAR OREHOVEC SA SMANJENIM SADRŽAJEM

OBAVIJEST O IZRADI IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETI PETAR OREHOVEC SA SMANJENIM SADRŽAJEM

Sukladno članku 88., st. 1., Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19. i 98/19) obavještavamo javnost da je u tijeku izrada IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Petar Orehovec sa smanjenim sadržajem. Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Petar Orehovec sa smanjenim sadržajem objavljena je u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“ broj 30/21 i na mrežnim stranicama Informacijskog sustava prostornog uređenja Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Zahtjevi za izmjene i dopune važećeg prostornog plana moraju biti razumljivi i obrazloženi, a mogu se podnijeti pisanim putem u roku od 15 dana od dana objave ove informacije, osobno ili poštom na adresu:

Općina Sveti Petar Orehovec

Sveti Petar Orehovec 12, 48267 Orehovec;

ili putem e-maila: procelnik@svetipetarorehovec.hr.

Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna PPUO

Share on email
Share on print
Share on facebook