Javni natječaj za prodaju nekretnine označene kao čkbr. 713/17 i 713/7 k.o. Guščerovec

Javni natječaj za prodaju nekretnine označene kao čkbr. 713/17 i 713/7 k.o. Guščerovec


Općina Sveti Petar Orehovec raspisuje Javni natječaj za prodaju kuće u ruševnom stanju i građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Sveti Petar Orehovec označene kao čkbr. 713/17 i 713/7 katastarske općine Guščerovec, upisane u zk uložak broj 557.

Početna cijena za navedenu nekretninu utvrđena od strane ovlaštenog vještaka iznosi 18.600,00 kuna.

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske, te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, a koje dostave dokaz da su uplatile jamčevinu (jamčevina se plaća 10% od početne kupoprodajne cijene) i sljedeću dokumentaciju:

–      podatke o ponuditelju: ime i prezime, prebivalište, i OIB ( za fizičke osobe) odnosno naziv i sjedište te MB i OIB ( za pravne osobe),

–      presliku domovnice (za fizičke osobe),

–      presliku rješenja o registraciji (za pravne osobe),

–      dokaz o uplaćenoj jamčevini,

–      ponuda novčanog iznosa kupoprodajne cijene,

–      potvrdu da nema nepodmirenih obveza prema Općini Sveti Petar Orehovec.

Zakašnjele i nepotpune podnesene pisane ponude neće se razmatrati.

Pismena ponuda se dostavlja, poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici s naznakom:

„NE OTVARAJ- PONUDA ZA KUPNJU ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE SVETI PETAR OREHOVEC ČKBR. 713/17 i 713/7 K.O. GUŠČEROVEC” preporučenom pošiljkom ili neposredno na urudžbeni zapisnik, na adresu: Općina Sveti Petar Orehovec, Sveti Petar Orehovec 12, 48267 Orehovec.

Javni natječaj je otvoren do 29. listopada 2021. godine do 15,00 sati bez obzira na način dostave.

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU kuće u ruševnom stanju i građevinskog zemljišta

Share on email
Share on print
Share on facebook