Javna nabava-dogradnja dječjeg vrtića Mali Petar

Javna nabava-dogradnja dječjeg vrtića Mali Petar

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 03.10.2023. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2023/S 0F2-0040891 https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 23.10.2023. 10:00 sati

Share on email
Share on print
Share on facebook