Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Petar Orehovec sa smanjenim sadržajem