OBAVIJEST ZA JAVNOST

OBAVIJEST ZA JAVNOST

Natpis

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članku 5., stavak 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) obavještavamo javnost o donošenju

ODLUKE KOJOM SE UTVRĐUJE DA NIJE POTREBNO PROVESTI STRATEŠKU PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETI PETAR OREHOVEC SA SMANJENIM SADRŽAJEM

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), zatim članka 31., stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine 3/17) i članka 44. Statuta Općine Sveti Petar Orehovec („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 9/09, 4/13, 3/18, 10/20), te po pribavljenom konačnom mišljenju o potrebi OSPUO postupka i ocjeni za ekološku mrežu Koprivničko-križevačke županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, KLASA: 351-03/20-01/15, URBROJ: 2137/1-05/03-20-6 od 10. srpnja 2020. godine, a nakon provedenog postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Petar Orehovec sa smanjenim sadržajem, općinski načelnik Općine Sveti Petar Orehovec, dana 24. rujna 2020. godine donio je Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Petar Orehovec sa smanjenim sadržajem. U prilogu:

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Petar Orehovec sa smanjenim sadržajem

 Dokument

Share on email
Share on print
Share on facebook