Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Sveti Petar Orehovec (u daljnjem tekstu: Općina), a koji se odnose na:

 • uređenje naselja i stanovanje,
 • prostorno i uranističko planiranje,
 • komunalno gospodarstvo,
 • brigu o djeci,
 • socijalnu skrb,
 • primarnu zdravstvenu zaštitu,
 • odgoj i osnovno obrazovanje,
 • kulturu, tjelesnu kulturu i sport,
 • zaštitu potrošača,
 • zaštitu i unaprjeđenje prirodnog okoliša,
 • protupožarnu i civilnu zaštitu,
 • promet na svom području
 • te ostale poslove koji su zakonom, drugim propisima i općim aktima stavljeni u nadležnost Općine kao jedinice lokalne samouprave.

 

Osim poslova iz stavka 1. ovoga članka, Jedinstveni upravni odjel obavlja upravne, stručne i tehničke poslove za potrebe Općinskog vijeća Općine Sveti Petar Orehovec, općinskog načelnika Općine Sveti Petar Orehovec  i njihovih radnih tijela.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela upravlja Jedinstvenim upravnim odjelom, organizira njegov rad i odgovara za njegovu zakonitost i učinkovitost.

Share on email
Share on print
Share on facebook