KOMUNALNA NAKNADA

KOMUNALNA NAKNADA

Komunalna naknada – dužnost prijave činjenica bitnih za utvrđivanje obveze

Na temelju članka 94. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 32/20) i članka 8. Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Sveti Petar Orehovec („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije broj 2/19) obveznici plaćanja komunalne naknade (vlasnici ili korisnici nekretnine – kuće, stana, poslovnog prostora, garažnih prostora, građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, neizgrađenog građevinskog zemljišta) dužni su u roku od 15 dana od dana nastanka obveze plaćanja komunalne naknade, promjene osobe obveznika ili promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade (promjena obračunske površine nekretnine ili promjena namjene nekretnine), prijaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Petar Orehovec nastanak te obveze, odnosno promjenu tih podataka.

Ako obveznik plaćanja komunalne naknade ne prijavi obvezu plaćanja komunalne naknade, promjenu osobe obveznika ili promjenu drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade u propisanom roku, dužan je platiti komunalnu naknadu od dana nastanka obveze.

Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje:

  • danom izvršnosti uporabne dozvole, odnosno danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez uporabne dozvole,
  • danom sklapanja ugovora kojim se stječe vlasništvo ili pravo korištenja nekretnine,
  • danom pravomoćnosti odluke tijela javne vlasti kojim se stječe vlasništvo nekretnine,
  • danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez pravne osnove.

Prijava obveze po osnovi komunalne naknade može se izvršiti na obrascu objavljenom na službenim internet stranicama Općine Sveti Petar Orehovec, a može se preuzeti i osobno u Općini Sveti Petar Orehovec, Sveti Petar Orehovec 12, 48267 Orehovec.

Ispunjen obrazac dostavlja se OPĆINI SVETI PETAR OREHOVEC, Sveti Petar Orehovec 12, 48267 Orehovec.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na br. telefona 048/ 856-141, e-mail: opcina-orehovec@kc.t-com.hr

Odluka o komunalnoj naknadi na području Općine Sveti Petar Orehovec

Odluka o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade

Obrazac-za-prijavu-obveze-komunalne-naknade

Share on email
Share on print
Share on facebook