Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga III. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Sveti Petar Orehovec sa smanjenim sadržajem